Aktuální informace:
MÁME PRO VÁS OTEVŘENO

Návštěva Kliniky YES VISAGE a její BEAUTY ZÓNY včetně kadeřnictví neodporuje aktuálním opatřením COVID-19

Striktně využíváme bezpečnostní pomůcky pro maximální bezpečí klientů.

Informace o zpracování osobních údajů

Tato informace slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů pacientů/klientů, vč. zvláštních kategorií osobních údajů (zejména údaje o zdravotním stavu), správcem těchto údajů, v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvis¬losti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR)

 1. Kontaktní údaje správce:

  Klinika Yes Visage a.s.

  obchodní společnost zapsaná v oddíle B, vložce 19518 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze

  se sídlem Hřebeč, Ladova 468, PSČ 27345

  IČ: 28178424

  DIČ: CZ28178424

  zastoupená jednatelkou Lucií Libovickou

 2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

  Jméno : David

  Příjmení: Soukup

  Klinika Yes Visage a.s.

  K sopce 839/30 , Jinonice , 158 00 Praha 5

  gsm:     +420728285566

  e-mail: david@yesvisage.cz

  web:    www.yesvisage.cz

 3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování:

  1. poskytování zdravotní péče a zdravotních služeb na základě dohody (smlouvy) s klientem (pacientem) po udělení informovaného souhlasu v souladu a v mezích dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách s tím související vedení zdravotnické dokumentace a plnění dalších povinností Správce jako poskytovatele zdravotních služeb při jejich poskytování.
  2. Zpracování osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro plnění právních povinností Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, stanovených zejména zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
 4. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany:

  Zpracování osobních údajů může být nezbytné i pro účely oprávněných zájmů Správce, zejména v souvislosti s možností uplatňovat svá práva a nároky vyplývající pro něj z dohody uzavřené s klientem (pacientem) o poskytnutých zdravotních službách, případně i pro ochranu životně důležitých zájmů pacienta / klienta nebo jiné fyzické osoby, zejména hrozí-li jim újma na zdraví nebo smrt.

 5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

  • zaměstnanci Správce (jako poskytovatele zdravotních služeb) se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání a jiní odborní pracovníci v přímé souvislosti s poskytováním zdravotních služeb,
  • Lékaři a jiní odborní pracovníci ve smluvní vztahu se Správcem mimo rámec pracovního poměru se samostatnou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání, kteří mají uzavřenu se Správcem smlouvu o zpracování osobních údajů, a to rovněž v přímé souvislosti s poskytováním zdravotních služeb,
  • klient (pacient), zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba,
  • jiní poskytovatelé zdravotních služeb nebo poskytovatelé sociálních služeb k zajištění návaznosti dalších zdravotních služeb poskytovaných pacientovi,
  • osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace ve smyslu § 65 zákona č. 372/2011 Sb., zejména pověřený příslušný správní orgán, orgán ochrany veřejného zdraví, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ústav zdravotnických informací a statistiky, smluvní zdravotní pojišťovny, Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora nebo Česká lékárnická komora, pověření lékaři posudkové služby okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci okresních správ sociálního zabezpečení pověření provedením kontroly, Veřejný ochránce práv a pověření zaměstnanci Kanceláře veřejného ochránce práv za účelem zjišťování podkladů potřebných k plnění úkolů podle zákona č. 372/2011 Sb. nebo jiných právních předpisů upravujících činnost a úkoly uvedených subjektů,
  • státní orgány (zejména orgány činné v trestním řízení, Policie České republiky, státní zastupitelství, soudy) a další subjekty na základě jiných právních předpisů,
  • subjekty, které Správci poskytují služby a se kterými má Správce uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů.
 6. Předávání osobních údajů do zahraničí: neprobíhá

 7. Doba uložení osobních údajů:

  • v případě zpracování osobních údajů na základě zákona je doba uložen í upravena zejména vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
  • uložení osobních údajů zpracovávaných správcem na základě souhlasu subjektu trvá pouze po nezbytnou dobu po splnění účelu zpracování
 8. Máte dále následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů. Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu. Máte popřípadě právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

  1. jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

   Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že: 

   1. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu státní moci nebo
   2. v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce, nebo třetí strany, jakož i práva na přenositelnost údajů.

   Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu: 

   1. v místě svého obvyklého bydliště,
   2. místě výkonu zaměstnání nebo
   3. místě, kde došlo k údajnému porušení.
 9. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako Správce má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života. i Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

 

 

Extra výhody

Splátky a platby
Splátky a platby
Věrnostní program
Věrnostní program
Osobní konzultace
Osobní konzultace
Lékaři na telefonu
Lékaři na telefonu
Komplexnost
Komplexnost
All-inclusive
All-inclusive
Ubytování
Ubytování
Bezpečnost
Bezpečnost
Profesionalita
Profesionalita
Kvalitní materiály
Kvalitní materiály
Dostupnost
Dostupnost
Asistence sestry
Asistence sestry
Občerstvení zdarma
Občerstvení zdarma

Největší klinika v ČR a SR

0+
spokojených klientů ročně

0+
profesionálních služeb

0
lékařů

0
poboček

Nejdůvěryhodnější značka

Certifikáty a ocenění

NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍ ZNAČKA ROKU TUV LekariOnline.cz FDA Estheticon Platinum 2013 ISAPS IPRAS UEMS Patient Safety First ISPRES Česká lékařská společnost J.E.Purkyně Česká lékařská komora

Kde nás najdete

Praha 2
KOMPLEX CHURCHILL II.

Italská 69
Praha 2
120 00
info@yesvisage.cz
+420 227 777 777

více informací

Praha 5
VOLCANO KOMPLEX

K Sopce 30
Praha 5
150 00
info@yesvisage.cz
+420 227 777 777

více informací

Brno
Kleinův palác

Náměstí Svobody 15
Brno
602 00
brno@yesvisage.cz
+420 227 777 777

více informací

Ostrava
Omezen provoz

Pro termíny a objednávky prosím nejprve volejte nebo pište.

ostrava@yesvisage.cz
+420 227 777 777

více informací

Bratislava
 

Gajova 2
Bratislava
811 09
bratislava@yesvisage.sk
+421 2/208 777 77

více informací